Thông báo vể ngày Picnic của Cộng đoàn.

 

 

THÔNG BÁO:
Ngày Pinnic năm nay của Cộng đoàn sẽ được dời lại vào một ngày Chúa nhật khác trong tháng Tám thay vì theo như dự định là vào ngày Chúa nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2012. Do đó, ngày Chúa nhật sắp tới, ngày 15 tháng Bảy, Thánh Lễ Việt Nam của Cộng đoàn vẫn được cử hành như thông lệ (vào lúc 3 giờ chiều, nhà thờ dưới.)…

Read more: Thông báo vể ngày Picnic của Cộng đoàn.

Mừng Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 

 

Thứ Tư, ngày 27 tháng 6, năm 2012, Giáo xứ hân hoan mừng lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn Mạng của giáo xứ. Chương trình mừng lễ:

12:10 PM: English (Nhà thờ dưới)

6:00 PM: Haitian (Rước Kiệu-Thánh Lễ: Nhà thờ trên)

7:30 PM: Spanish (Nhà thờ dưới).

7:45 PM Chinese ( Nhà nghuyện lầu trên).

Kính mời Cộng đoàn tham dự!…

Read more: Mừng Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp.