LIÊN LẠC

Linh mục quản nhiệm Cộng đoàn:

Peter Cao Vĩnh Phúc, DCCT

Địa chỉ:

526 59th Street
Brooklyn, NY 11220


Tel.: 718-492-9200 (Ext.108)…

Read more: Liên lạc