Hình Cộng đoàn Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên.
Chiều ngày Chúa nhật, ngày 20 tháng 5, 2012, Cộng đoàn MHCG mừng lễ Chúa Thăng Thiên. Trong Thánh lễ, cử hành Bí tích Thanh Tẩy cho em Elijah Thiện  Trần, Lễ  tạ Ơn 30 năm Hôn Phối của anh Phao-lô…

Read more: Hình Cộng đoàn Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên.

Hình Lễ Thêm Sức (12/5/2012).
Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 5 năm 2012, tại Vương Cung Thánh Đường Mẹ Hằng Cứu Giúp, Điạ phận Brooklyn, New York, Đức giám mục phụ tá Guy Sansaricq đã ban Bí tích Thêm Sức…

Read more: Hình Lễ Thêm Sức (12/5/2012).