THÔNG BÁO
Cộng đoàn Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp, Brooklyn, NY.
Sẽ khai giảng lớp Việt Ngữ vào lúc 1:30 chiều Chúa nhật, ngày 21/11/2010.
Địa điểm: 552-59 street, Brooklyn, New Yrok 11220. Phòng học số 102.
Lớp học hoàn toàn miễn phí, dành cho mọi người (trẻ em từ 5 tuổi trở lên.)
Học vào mỗi chiều Chúa nhật, từ 1:30 -2:45.
Đăng ký học, xin liên lạc Rev. Peter Cao - ĐT: 718-292-9200 (Ext.108)