"Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Điđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." (Ga 21:1-6)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: Xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

TIỀN BỎ GIỎ (Chúa nhật ngày 28/4/2019)

Số người tham dự thánh lễ: 5,461

Số tiền bỏ giỏ: $18,347.55 (bình quân mỗi người $3.36)

 

THÁNG 5 – THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Sau Thánh Lễ, mời Cộng đoàn ở lại đọc kinh Tuần cửu nhật kính Đức mẹ Hằng Cứu Giúp (tuần 2).

 

 

We congratulate the children of OLPH who will receive their First Holy Communion on Saturdays, May 11th and 18th. May their love for Jesus in the Eucharist grow Sunday after Sunday along with their families!