"Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!' Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi." (Lc 13:6-9)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Bà cụ Thảo: xin lễ Cầu Được Như Ý, cầu cho các đẳng linh hồn.

Sau các Chúa nhật trong Mùa Chay, thay vì đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cộng đoàn chúng ta sẽ ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ. Kính mời mọi người tham gia!

TIỀN BỎ GIỎ (Chúa nhật ngày 17/3/2019)

Số người tham dự thánh lễ: 2,586

Số tiền bỏ giỏ: $11,476.65 (trung bình mỗi người $4.44)

 

On March 30th and 31st and April 6th and 7th we will ask everyone to consider making a gift to the 2019 Annual Catholic Appeal at all our Masses. If 150 parishioners pledge $40 each month over 10 months, we will exceed our goal of $62,181. As of March 18th, 34 parishioners have pledged $6,629.75. Many thanks for your generous pledges!