"Khi ấy, Chúa Giê-su được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Gio-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". Chúa Giê-su đáp: "Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa." (Lc 4:1-4)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Chị Kim: xin lễ cầu bính an cho gia đình.

$13.     Cô chú Trí: xin lễ cầu cho linh hồn tổ tiên nội ngoại. Cầu Bình An cho họ hàng thân thuộc và gia đình. Lễ giỗ 10 năm cầu cho linh hồn Phê-rô Tô-ma Trần Ngọc Thư.

******

Lenten Reflections is a booklet with a reflection written by a Redemptorist for each day of Lent. Remember to get your copy as you leave Mass. Suggested offering $1 per copy.

Rice Bowl is the Lenten offering of the change in our pocket to Catholic Relief Services. Please take your Rice Bowl home today!

Sau các Chúa nhật trong Mùa Chay, thay vì đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cộng đoàn chúng ta sẽ ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ. Kính mời mọi người tham gia!

 

TIỀN BỎ GIỎ (Chúa nhật ngày 3/3/2019)

Số người tham dự thánh lễ: 2,804

Số tiền bỏ giỏ: $11,094.88 (trung bình mỗi người $3.96)

TIỀN QUỸ CỦA CỘNG ĐOÀN:

 

Tháng 12/2018:                          $1,958.00

Chi:                                                $490.00

Còn:                                             $1,468.00

2 collection tháng 3/2019:              $274.00

Tổng cộng còn lại:                      $1,742.00