"Chúa Giê-su đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này." Phi-la-tô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" Giê-su đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi." (Ga 18:36-37)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số.

$12.     Chị Oanh: xin lễ cầu cho các linh hồn Giu-se Nguyễn Hiền Thọ và Giu-se trần Kim Ngọc.

$13.     Cô Son: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và tiên nhân, ông bà nội ngoại.

$14.     Chị Hà: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn Văn Dũng và cầu thượng lộ bình an.

$15.     Chị Kim Dung: xin lễ cầu cho các linh hồn Phê-rô Nguyễn Bảo Nghi, An-na Nguyễn Thị Ngót và các linh hồn mồ côi.

$16.     Gia đình chị An-Khánh: xin lễ cầu cho linh hồn Phao-lô Hồ Vạn và Ma-ri-a Ma-đa-lê-na Hồ Thị Bạch Mai.

 

† † †

 

Tiền bỏ giỏ

Chúa nhật ngày 18/11/2018

Số người dự lễ: 2,808

Số tiền bỏ giỏ: 11,148.73

…….

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 3)

 

******

 

Christmas Wreaths: Beginning Monday, November 19, OLPH will be selling Christmas Wreaths to hang on the fences around the entire church block. Wreaths will be $40. You can have your family’s names put on the wreath, or in memory of a loved one.