Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

857636
Today
7

Đăng nhập

Who's Online

We have 31 guests and no members online

Chúa nhật 3 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 3 Mùa Chay C 2019

  "Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả...

Chúa nhật 2 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 2 Mùa Chay C 2019

  "Khi ấy, Chúa Giê-su đưa Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an lên núi...

Chúa nhật 1 Mùa Chay C 2019

Chúa nhật 1 Mùa Chay C 2019

  "Khi ấy, Chúa Giê-su được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông...

Chúa nhật 8 Thường Niên C 2019

Chúa nhật 8 Thường Niên C 2019

  "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng...

 • Chúa nhật 3 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 3 Mùa Chay C 2019

 • Chúa nhật 2 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 2 Mùa Chay C 2019

 • Chúa nhật 1 Mùa Chay C 2019

  Chúa nhật 1 Mùa Chay C 2019

 • Chúa nhật 8 Thường Niên C 2019

  Chúa nhật 8 Thường Niên C 2019

 

"Khi ấy, Chúa Giê-su ra khỏi thành Giê-ri-cô cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Bar-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giê-su Na-da-rét, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giê-su con vua Đa-vít, xin thương xót tôi". Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua Đa-vít, xin thương xót tôi." Giê-su dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giê-su bảo rằng: "Anh muốn Ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa Giê-su đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người." (Mc 10: 46-52)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số.

$12.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

 

† † †

 

Tiền bỏ giỏ

Chúa nhật ngày 21/10/2018

Số người dự lễ: 2,846

Số tiền bỏ giỏ: 11,241.35

…….

 

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 9)

 

******

Thứ Năm tuần này, ngày 1/11/2018 là Lễ các Thánh Nam Nữ (Lễ trọng, lễ buộc). Thánh Lễ tại giáo xứ như thường lệ, ngoài ra có thêm Thánh lễ tiếng Anh lúc 6:15 tối (ngày 31 và 1).

******

 

Thứ Sáu, ngày 2/11/2018 là Lễ các Đẳng Linh Hồn, vào lúc 7 giờ tối có Thánh Lễ đặc biệt cầu cho các linh hồn đã qua đời trong năm qua. Please invite family members to join us for this celebration.

******

 

CHÚA NHẬT 4/11/2018 là Chúa nhật đầu tháng Các Đẳng Linh Hồn, Cộng đoàn chúng ta sẽ dâng lễ đặc biệt cầu nguyện cho tiền nhân của chúng ta đã qua đời.

Kính mời các gia đình khi đi tham dự Thánh lễ nhớ mang theo di ảnh của người thân!!!

******