"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống." Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống." (Ga 6:51-54)

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Chị Thu: xin lễ cầu cho linh hồn Gio-an Bao-ti-xi-ta Tăng Ngọc Số.

$12.     Cô chú Nghĩa: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi.

$13.     Bà cụ Hạt: xin lễ cầu cho linh hồn cha mẹ và các linh hồn mồ côi.

 

GIA ĐÌNH CON CHÁU

XIN LỄ TẠ ƠN CHÚA

NHÂN KỶ NIỆM 45 NĂM HÔN PHỐI

CỦA BA MẸ:

 

ÔNG GIU-SE BÙI QUANG TÍCH

&

BÀ LU-CI-A NGUYỄN THỊ NHI

__________________________

 

 

Xin Cộng Đoàn hiệp ý

Cầu nguyện cho linh hồn

Phê-rô Cao Văn Nhung,

nhân ngày lễ giỗ 4 năm.

 

† † † †

 

Tiền bỏ giỏ

Chúa nhật ngày 12/8/2018

Số người dự lễ: 2,557

Số tiền bỏ giỏ: $11,445.16

 

Sau Thánh Lễ, Mời Cộng Đoàn Đọc Kinh Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 9).

 

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC LỚP GIÁO LÝ:

5901 - 6th Avenue, Brooklyn, NY 11220 - Tel: (718) 439-1281

TIMES FOR REGISTRATION

August 20,21,22,23,24,27,28,29,30 from 1:30 PM – 6:00 PM

LAST DAY OF REGISTRATION WILL BE ON Thursday, August 30.

 

 

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 8/2018