"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. "Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ." (Mt 25: 31-34) 

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

$12.     Anh Chị Loan-Cảnh: xin lễ giỗ cầu cho các linh hồn thân nhân và các linh hồn mồ côi.

$13.     Chị Hà: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se và An-tôn.

$14.     Chị Tuyên: xin lễ cầu cho các linh hồn Giu-se Phạm Sỹ Tuyên.

$15.     Anh chị Trường: xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn tổ tiên nội ngoại.

$16.     Chị Oanh: xin lễ cầu cho linh hồn Giu-se Nguyễn Hiền Thọ.

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (19/11/2017)

Số người dự lễ (2,744) – Số tiền bỏ giỏ:  $10,457.31

 

As part of our continuing celebration of our 125th Jubilee, we will be selling 125 Christmas Wreaths to hang on the fences around the church yard. Wreaths will be $30 and you can have a name put on the wreath, in memory of a loved one. You can either mail in a check with the name you’d like on the Wreath, or come to the Rectory Office.

 

Các bài đọc Thánh Kinh trong tuần XXXIV Mùa Thường Niên:

Chúa nht: Ed 34:11-17/ 1Cr 15:20-28/ Mt 25:31-46

Thứ Hai: Đn 1:1-6,8-20/ Lc 21:1-4

Thứ Ba: Đn 2:31-45/Lc 21:5-11

Thứ Tư: Đn 5:1-6, 13-28/ Lc 21:12-19

Thứ Năm: Rm 10:9-18/ Mt 4:18-22

Thứ Sáu: Đn 7:2-14/ Lc 21:29-33

Thứ Bảy: Đn 7:15-27/Lc 21:34-36

 

 

KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh; chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần; tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công; tôi tin phép tha tội; tôi tin xác loài người ngày sau sống lại; tôi tin hằng sống vậy, A-men.

KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được ? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. A-men.

 

 

  1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 8).