Vào ngày Chúa nhật, ngày 19 tháng 8, năm 2012, Cộng đoàn sẽ tổ chức một ngày Picnic và dâng Thánh Lễ Chúa nhật tại Fort Hamilton Army Base, NY 11252. Cũng tại nơi này 3 năm về trước (ngày 5 tháng 7, năm 2009) Cộng đoàn cũng đã tổ chức một ngày picnic rất thành công. Vào thời điểm đó, Cộng đoàn chưa có trang web riêng, nên một số hình ảnh của cuộc picnic này Cộng đoàn chắc chắn là chưa xem qua. Nhân dịp này, xin gửi đến Cộng đoàn cùng xem...