THÔNG BÁO:
Ngày Pinnic năm nay của Cộng đoàn sẽ được dời lại vào một ngày Chúa nhật khác trong tháng Tám thay vì theo như dự định là vào ngày Chúa nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2012. Do đó, ngày Chúa nhật sắp tới, ngày 15 tháng Bảy, Thánh Lễ Việt Nam của Cộng đoàn vẫn được cử hành như thông lệ (vào lúc 3 giờ chiều, nhà thờ dưới.)