Thứ Tư, ngày 27 tháng 6, năm 2012, Giáo xứ hân hoan mừng lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn Mạng của giáo xứ. Chương trình mừng lễ:

12:10 PM: English (Nhà thờ dưới)

6:00 PM: Haitian (Rước Kiệu-Thánh Lễ: Nhà thờ trên)

7:30 PM: Spanish (Nhà thờ dưới).

7:45 PM Chinese ( Nhà nghuyện lầu trên).

Kính mời Cộng đoàn tham dự!