Lạy Thiên Chúa, Đấng là Cha của chúng con, Ngài đã làm tất cả mọi sự trong tình yêu và sự khôn ngoan. Xin hãy chúc phúc cho những người làm cha biết đảm nhận trách nhiệm nuôi nấng con cái. Xin hãy Ngài hãy nâng đỡ những người làm cha bằng chính tình yêu thương của Ngài để họ có thể trở thành những người biết quan tâm chăm sóc và yêu thương gia đình và con cái luôn. Chúng con nguyện xin điều này qua Chúa Kitô, Thiên Chúa của chúng con. Amen.