"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức." (Mc 13: 33-35) 

 

THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐOÀN VÀ GIÁO XỨ

Ý LỄ:

$11.     Anh Tùng: xin lễ cầu cho các linh hồn mồ côi và thân nhân.

 Tiền bỏ giỏ (Collection): (26/11/2017)

Số người dự lễ (2,744) – Số tiền bỏ giỏ:  $10,457.31

 

As part of our continuing celebration of our 125th Jubilee, we will be selling 125 Christmas Wreaths to hang on the fences around the church yard. Wreaths will be $30 and you can have a name put on the wreath, in memory of a loved one. You can either mail in a check with the name you’d like on the Wreath, or come to the Rectory Office.

 

 1. Hôm nay, sau Thánh lễ, Cộng đoàn sẽ đọc Kinh Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tuần 1).

► Hôm nay là Chúa nhật đầu tháng 12, có gây quỹ lần 2 cho Cộng đoàn!!!

Quỹ Cộng Đoàn: 9/2017: $2,557.00

Mua Tivi:                            $707.00

Còn lại:                              $1.850.00

 

LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TÔI. Bổn Mạng Hội Thánh Hoa Kỳ. Lễ trọng, lễ buộc.

Lễ vọng: Thứ Năm, 7/12: 6:15 PM (English,) 7:30 PM (Spanish.)

Thứ Sáu, 8/12: 6:45 AM, 8:45 AM, 12:10 PM and 6:15 PM (English,) 7:30 PM Mass in Spanish.

 

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12/2017


 


Chúa nhật

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

 1. 1          14/10

Thứ Bảy

 1. 2               15
 2. 3              16

Chúa nhật 1 Mùa Vọng B

 

Is 63: 16-64

1Cr 1:3-9

Mc 13: 33-37

 1. 4             17

Th. Gioan Đamacênô

 

Is 2: 1-5

Mt 8: 5-11

 1. 5               18

 

 

 

Is 11: 1-10

Lc 10:21-24

 1. 6              19

Th. J. Diego

Is 25: 6-10a

Mt 15: 29-37

 1.               20

Th. Ambrôsiô,

Lễ Nhớ

Is 26: 1-6

Mt 7: 21-27

 1. 8                21

LỄ MẸ

VÔ NHIỄM
USA-Lễ buộc

St 3: 9-15,20

Ep 1: 3-6

Lc 1: 26-38

 1. 9               22

 

 

 

Is 30: 19-26

Mt 9: 35-10: 8

 1. 10            23

Chúa nhật 2

Mùa Vọng B

 

Is 40: 1-11

2 Pr 3: 8-14

Mc 1: 1-8

 1. 11           24

 

 

 

 

Is 35: 1-10

Lc 5: 17-26

 1. 12           25

Lễ Đức Mẹ Guadalupe 
USA:Lễ Kính

 

Kh 11: 19-10

Lc 1: 39-47

 1. 13           26

Th. Lucia,
lễ nhớ 

 

 

Is 40: 25-31

Mt 11: 28-30

 1. 14             27

Th. Gioan

Thánh Giá,
Lễ Nhớ

 

Is 41: 13-20

Mt 11: 11-15

 1. 15            28

 

 

 

 

Is 48: 17-19

Mt 11: 16-19

 

 1.             29

 

 

 

 

Hc 48: 1-11

Mt 17: 9-13

 1. 17              30

Chúa nhật 3

Mùa Vọng B

Is 61: 1-11

1 Tx 5: 16-24

Ga 1: 6-28

 1. 18          1/11

 

 

 

Gr 23: 5-8

Mt 1: 18-25

 1. 19               2

 

 

 

Tp 13: 2-7

Lc 1: 5-25

 1. 20             3

 

 

 

Is 7: 10-14

Lc 1: 26-38

 1. 21              4

 

 

 

Dc 2: 8-14

Lc 1: 39-45

 1. 22             5

 

 

 

1 Sm 1: 24-28

Lc 1: 46-56

 1.              6

 

 

 

Ml 3: 1-4

Lc 1: 57-66

 1. 24               7

Chúa nhật 4

Mùa Vọng B

 

2 Sm 7: 1-5

Rm 16: 25-27

Lc 1: 26-38

 

 1.            14

Lễ Thánh Gia

 

Hc 3:2-6,12-14

Cl 3: 12-21

Lc 2: 22-40

 

 1. 25               8

 

ĐẠI LỄ CHÚA   GIÁNG SINH

 

Is 52: 7-10

Dt 1: 1-6

Ga 1: 1-18

 1. 26             9

Th. Stephanô,
Lễ Kính

Cvtđ 6: 8-10

Mt 10: 17-22

 1.            10

Th. Gioan

Tông Đồ
Lễ Kính

1 Ga 1: 1-4

Ga 20: 1-8

 1. 28              11

Các Thánh

Anh Hài
Lễ Kính

1 Ga 1: 1-2:2

Mt 2: 13-18

 1. 29             12

Th. Tôma

Becket

1 Ga 2: 3-11

Lc 2: 22-35

 1. 30            13

 

 

 

 

1 Ga 2: 12-17

Lc 2: 36-40