Vào lúc 3 giờ chiều Chúa nhật, ngày 7 tháng 10, năm 2012 (Chúa nhật 27 Thường Niên B), Cộng đoàn đã cử hành nghi thức ban Bí Tích Thanh Tẩy cho hai em Giê-rô-ni-mô Terry Lý và Ma-ri-a Tiffany Lý.