Trong thời gian sáu tuần làm việc Mục Vụ Mùa Hè 2012 của hai thầy sinh viên học viện DCCT tại giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng ta, hai thầy Phê-rô Quốc Linh và Giu-se Nhất Thắng, hai thầy đã đi thăm viếng, đọc kinh, chia sẻ và cầu nguyện với tất cả mười bảy gia đình trong cộng đoàn Việt Nam chúng ta...Xin ghi lại và chia sẻ một số hình ảnh với Cộng đoàn.