Một số hình ảnh về Lớp Giáo Lý Kinh Thánh nâng cao (học trong 10 tuần lễ) dành cho Cộng đồng Hoa ngữ thuộc Địa phận Brooklyn. Khóa học được tổ chức tại Giáo xứ  Mẹ Hằng Cứu Giúp.