Một số hình ảnh Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp cử hành Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh.

Cộng đoàn tiếng Tây Ban Nha cử hành Kiệu Lá tại Notre Dame Hall (10 giờ 30 sáng Chúa nhật 1/4/2012)

                                                                Đi kiệu vào Nhà Thờ.
                                                  Gian Cung Thánh trước Thánh Lễ.
                                       Cộng đoàn Hoa ngữ Kiệu Lá (Thánh lễ lúc 12 giờ trưa).
                                                                     Ca đoàn Chinese.
                                             Cộng đoàn Việt Nam chuẩn bị Thánh Lễ.
                                          Ca đoàn Việt Nam tập hát cho Tam Nhật Thánh.