Vào lúc 5 giờ 30 chiều mùng Một Tết Nhâm Thìn (23/1/2012), khoảng 20 linh mục, tu sĩ nam nữ hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn Minh Niên tại Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế (thành phố Bronx - NY) và Liên hoan Mừng Năm Mới . 
Cha chủ tế (Paul Lộc.)
Đệm đàn cho Thánh lễ (Cha Peter Cao.)
Đánh trống (Cha Tất Thắng.)
Thầy Sơn múa lân "con".


Thầy Chung làm phó nháy...
Sơ Hồng Nga (Bài đọc 1).
Liên hoan Mừng Xuân.
Cha Thắng (drummer)-cha Cao (organist)-cha Lộc và thầy Sơn (singgers).