Một số hình ảnh Cộng đoàn mừng Lễ Chúa Hiển Linh, ngày Chúa nhật, 8 tháng 1 năm 2012.