Thánh Lễ

Cộng Đoàn Việt Nam

3:00 PM - Chúa Nhật

Thông tin truy cập

663813
Today
57

Đăng nhập

Who's Online

We have 3 guests and no members online

Chúa nhật 27 Thường Niên C 2016

Chúa nhật 27 Thường Niên C 2016

"Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy ban thêm...

Chúa nhật 26 Thường Niên C 2016

Chúa nhật 26 Thường Niên C 2016

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà...

  • Chúa nhật 27 Thường Niên C 2016

    Chúa nhật 27 Thường Niên C 2016

  • Video Thánh lễ Tạ ơn 150 Năm Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Washington DC

  • Chúa nhật 26 Thường Niên C 2016

    Chúa nhật 26 Thường Niên C 2016

  • Hình Hành Hương Mẹ Hằng Cứu Giúp (Washington)

    Hình Hành Hương Mẹ Hằng Cứu Giúp (Washington)